Hướng dẫn cài đặt VNC Server trên CentOS

Bước 1 : Cài X Windows System (KDE và GNOME Desktop Environement !)

Kiểm tra xem svr đã cài gói này chưa bằng cách dùng lệnh :

Code - [#]
yum grouplist
Nếu chưa thấy trong mục Installed thì tiến hành cài !

Để cài GNOME Desktop Environnement chạy lệnh :

Code - [#]
yum groupinstall "X Window System" "GNOME Desktop Environment"

Nếu thấy như đoạn dưới đây là thành công :

Code - [#]
Installed: NetworkManager-gnome.x86_64 0:0.3.1-5.el4 file-roller.x86_64 0:2.8.1-1 gconf-editor.x86_64 0:2.8.0-2 gedit.x86_64 1:2.8.1-4 ggv.x86_64 0:2.8.0-1 gimp-print-utils.x86_64 0:4.2.7-2 gnopernicus.x86_64 0:0.9.12-1 gok.x86_64 0:0.11.8-1 gpdf.x86_64 0:2.8.2-7.7.2.el4_7.4 gtk-engines.x86_64 1:0.12-6.el4 gtk-engines.i386 1:0.12-6.el4 gtk2-engines.i386 0:2.2.0-7.el4 hwbrowser.noarch 0:0.19-0.EL4.4 nautilus-media.x86_64 0:0.8.1-3 vino.x86_64 0:2.8.1-1.5 yelp.x86_64 0:2.6.4-2
Dependency Installed: gimp-print.x86_64 0:4.2.7-2 gtk+.i386 1:1.2.10-36 gtksourceview.x86_64 0:1.1.0-4 imlib.i386 1:1.9.13-23 libungif.i386 0:4.1.3-1.el4.2 pyparted.x86_64 0:1.6.8-2
Complete!
Sau khi cài đặt xong GNOME Desktop Environnement chúng ta chuyển qua KDE chạy lệnh :

Code - [#]
yum groupinstall "X Window System" "GNOME Desktop Environment"
Cài đặt tương tự như GNOME cũng hỏi y/n chọn y rồi ngồi đợi
Cái này chắc ko phải nói nhiều ^_^ !

Bước 2 :
Cài đặt VNC Server :

Dùng lệnh :

Code - [#]
yum install vnc-server
Đợi nó cài :

Nếu được như đoạn dưới đây bạn đã cài xong vnc server :

Code - [#]
[root@vps1161 ~]# yum install vnc-server
Loading "priorities" plugin
Loading "fastestmirror" plugin
Setting up Install Process
Setting up repositories
update 100% |=========================| 951 B 00:00
base 100% |=========================| 1.1 kB 00:00
contrib 100% |=========================| 951 B 00:00
centosplus 100% |=========================| 951 B 00:00
addons 100% |=========================| 951 B 00:00
extras 100% |=========================| 1.1 kB 00:00
Loading mirror speeds from cached hostfile
Reading repository metadata in from local files
Excluding Packages in global exclude list
Finished
0 packages excluded due to repository priority protections
Parsing package install arguments
Nothing to do
Bước 3 : Hiệu chỉnh config của VNC Server

Bây h chúng ta edit file config của vnc server chạy lệnh :

Code - [#]
vi /etc/sysconfig/vncservers
Các bạn nào chưa biết sử dụng lệnh vi trong SSH thì mình xin hướng dẫn qua luôn 1 số lệnh cơ bản
Sau khi chạy lệnh

Code - [#]
vi /etc/sysconfig/vncservers
Các bạn sửa nội dung file config vncserver như sau:
Bỏ 2 dấu # ở 2 câu cuối cùng :

Code - [#]
# The VNCSERVERS variable is a list of display:user pairs.
#
# Uncomment the lines below to start a VNC server on display :2
# as my myusername (adjust this to your own). You will also
# need to set a VNC password; run man vncpasswd to see how
# to do that.
#
# DO NOT RUN THIS SERVICE if your local area network is
# untrusted! For a secure way of using VNC see
# <URL:http://www.uk.research.att.com/archive/vnc/sshvnc.html>.

# Use "-nolisten tcp" to prevent X connections to your VNC server via TCP.

# Use "-nohttpd" to prevent web-based VNC clients connecting.

# Use "-localhost" to prevent remote VNC clients connecting except when
# doing so through a secure tunnel. See the "-via" option in the
# `man vncviewer manual page.

VNCSERVERS="1:root"
VNCSERVERARGS[1]="-geometry 800x600"
ESC để thoát Insert Mode rồi dùng lệnh :wq để save file đó lại và trở về command của SSH !

Bước 4 : Khởi động VNC Server :

Code - [#]
vncserver
Nếu nó đòi pass thì bạn nhập pass vào pass này sẽ để bạn dùng VNC CLient connect tới svr !

Bước 4 : Sửa file xstartup

Code - [#]
vi /root/.vnc/xstartup
Bỏ 2 dấu thăngs ở 2 đoạn như code dưới :

Code - [#]
unset SESSION_MANAGER
exec /etc/X11/xinit/xinitrc
Code - [#]
#!/bin/sh

# Uncomment the following two lines for normal desktop:
unset SESSION_MANAGER
exec /etc/X11/xinit/xinitrc

[ -x /etc/vnc/xstartup ] && exec /etc/vnc/xstartup
[ -r $HOME/.Xresources ] && xrdb $HOME/.Xresources
xsetroot -solid grey
vncconfig -iconic &
xterm -geometry 80x24+10+10 -ls -title "$VNCDESKTOP Desktop" &
twm &
Bước 5 : Khởi động lại vnc server :

Code - [#]
/etc/init.d/vncserver restart
Bước 6 : Khởi động khi bật máy

Code - [#]
chkconfig vncserver on
Bước 7 : Tắt firewall

Code - [#]
/etc/init.d/iptables stop
Bước 8 : Tắt firewall khi bật máy

Code - [#]
chkconfig iptables off
Bước 9 : Download VNC CLient về và chén thôi 

Code - [#]
http://www.stanford.edu/class/ee108b/tools/vncviewer.exe
Bật VNC Client nhập IP SVR theo dạng
IP:1 hoac IP:2 do bạnconfig trong files /etc/sysconfig/vncservers

addiction solitaire games

addiction solitaire games

Nice post and thanks for sharing me this game you love to play this game online here on our website you will play free addiction solitaire games online on just single click on homepage and you hre also love to play this game.

free pyramid solitaire games

free pyramid solitaire games

Hello guys if you are in the search of best free games then visit here on our homepage and play  free pyramid solitaire games games this game is full of fun yopu love to play this game online on just single click on homepage.