Hướng dẫn cài đặt VNC Server trên CentOS

Bước 1 : Cài X Windows System (KDE và GNOME Desktop Environement !)

Kiểm tra xem svr đã cài gói này chưa bằng cách dùng lệnh :

Code - [#]
yum grouplist
Nếu chưa thấy trong mục Installed thì tiến hành cài !

Để cài GNOME Desktop Environnement chạy lệnh :

Code - [#]
yum groupinstall "X Window System" "GNOME Desktop Environment"

Nếu thấy như đoạn dưới đây là thành công :

Code - [#]
Installed: NetworkManager-gnome.x86_64 0:0.3.1-5.el4 file-roller.x86_64 0:2.8.1-1 gconf-editor.x86_64 0:2.8.0-2 gedit.x86_64 1:2.8.1-4 ggv.x86_64 0:2.8.0-1 gimp-print-utils.x86_64 0:4.2.7-2 gnopernicus.x86_64 0:0.9.12-1 gok.x86_64 0:0.11.8-1 gpdf.x86_64 0:2.8.2-7.7.2.el4_7.4 gtk-engines.x86_64 1:0.12-6.el4 gtk-engines.i386 1:0.12-6.el4 gtk2-engines.i386 0:2.2.0-7.el4 hwbrowser.noarch 0:0.19-0.EL4.4 nautilus-media.x86_64 0:0.8.1-3 vino.x86_64 0:2.8.1-1.5 yelp.x86_64 0:2.6.4-2
Dependency Installed: gimp-print.x86_64 0:4.2.7-2 gtk+.i386 1:1.2.10-36 gtksourceview.x86_64 0:1.1.0-4 imlib.i386 1:1.9.13-23 libungif.i386 0:4.1.3-1.el4.2 pyparted.x86_64 0:1.6.8-2
Complete!
Sau khi cài đặt xong GNOME Desktop Environnement chúng ta chuyển qua KDE chạy lệnh :

Code - [#]
yum groupinstall "X Window System" "GNOME Desktop Environment"
Cài đặt tương tự như GNOME cũng hỏi y/n chọn y rồi ngồi đợi
Cái này chắc ko phải nói nhiều ^_^ !

Bước 2 :
Cài đặt VNC Server :

Dùng lệnh :

Code - [#]
yum install vnc-server
Đợi nó cài :

Nếu được như đoạn dưới đây bạn đã cài xong vnc server :

Code - [#]
[root@vps1161 ~]# yum install vnc-server
Loading "priorities" plugin
Loading "fastestmirror" plugin
Setting up Install Process
Setting up repositories
update 100% |=========================| 951 B 00:00
base 100% |=========================| 1.1 kB 00:00
contrib 100% |=========================| 951 B 00:00
centosplus 100% |=========================| 951 B 00:00
addons 100% |=========================| 951 B 00:00
extras 100% |=========================| 1.1 kB 00:00
Loading mirror speeds from cached hostfile
Reading repository metadata in from local files
Excluding Packages in global exclude list
Finished
0 packages excluded due to repository priority protections
Parsing package install arguments
Nothing to do
Bước 3 : Hiệu chỉnh config của VNC Server

Bây h chúng ta edit file config của vnc server chạy lệnh :

Code - [#]
vi /etc/sysconfig/vncservers
Các bạn nào chưa biết sử dụng lệnh vi trong SSH thì mình xin hướng dẫn qua luôn 1 số lệnh cơ bản
Sau khi chạy lệnh

Code - [#]
vi /etc/sysconfig/vncservers
Các bạn sửa nội dung file config vncserver như sau:
Bỏ 2 dấu # ở 2 câu cuối cùng :

Code - [#]
# The VNCSERVERS variable is a list of display:user pairs.
#
# Uncomment the lines below to start a VNC server on display :2
# as my myusername (adjust this to your own). You will also
# need to set a VNC password; run man vncpasswd to see how
# to do that.
#
# DO NOT RUN THIS SERVICE if your local area network is
# untrusted! For a secure way of using VNC see
# <URL:http://www.uk.research.att.com/archive/vnc/sshvnc.html>.

# Use "-nolisten tcp" to prevent X connections to your VNC server via TCP.

# Use "-nohttpd" to prevent web-based VNC clients connecting.

# Use "-localhost" to prevent remote VNC clients connecting except when
# doing so through a secure tunnel. See the "-via" option in the
# `man vncviewer manual page.

VNCSERVERS="1:root"
VNCSERVERARGS[1]="-geometry 800x600"
ESC để thoát Insert Mode rồi dùng lệnh :wq để save file đó lại và trở về command của SSH !

Bước 4 : Khởi động VNC Server :

Code - [#]
vncserver
Nếu nó đòi pass thì bạn nhập pass vào pass này sẽ để bạn dùng VNC CLient connect tới svr !

Bước 4 : Sửa file xstartup

Code - [#]
vi /root/.vnc/xstartup
Bỏ 2 dấu thăngs ở 2 đoạn như code dưới :

Code - [#]
unset SESSION_MANAGER
exec /etc/X11/xinit/xinitrc
Code - [#]
#!/bin/sh

# Uncomment the following two lines for normal desktop:
unset SESSION_MANAGER
exec /etc/X11/xinit/xinitrc

[ -x /etc/vnc/xstartup ] && exec /etc/vnc/xstartup
[ -r $HOME/.Xresources ] && xrdb $HOME/.Xresources
xsetroot -solid grey
vncconfig -iconic &
xterm -geometry 80x24+10+10 -ls -title "$VNCDESKTOP Desktop" &
twm &
Bước 5 : Khởi động lại vnc server :

Code - [#]
/etc/init.d/vncserver restart
Bước 6 : Khởi động khi bật máy

Code - [#]
chkconfig vncserver on
Bước 7 : Tắt firewall

Code - [#]
/etc/init.d/iptables stop
Bước 8 : Tắt firewall khi bật máy

Code - [#]
chkconfig iptables off
Bước 9 : Download VNC CLient về và chén thôi 

Code - [#]
http://www.stanford.edu/class/ee108b/tools/vncviewer.exe
Bật VNC Client nhập IP SVR theo dạng
IP:1 hoac IP:2 do bạnconfig trong files /etc/sysconfig/vncservers