TRIỂN KHAI ISA FIREWALL CHO HỆ THỐNG DOANH NGHIỆP PHẦN 2: ACCESS RULES

PHẦN 2: ACCESS RULES

I. Giới thiệu:
Tiếp theo phần 1 sau khi các bạn đã cài đặt thành công ISA Server 2006 các bạn cần phải tạo ra các Access Rule để quản lý mọi gói tin ra vào hệ thống. Trong phần 2 sẽ hướng dẫn cách tạo các Access Rule phù hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp hiện nay.   Trong bộ bài viết này bao gồm các phần:
Phần I:
 Cài đặt ISA Server 2006
Phần II: Cấu hình Access Rule
Phần III: Cấu hình VPN Client-to-Gateway qua đường truyền ADSL
  Bài lab bao gồm các bước:
1. Kiểm tra Default Rule 2. Tạo rule truy vấn DNS để phân giải tên miền 3. Tạo rule cho phép các user thuộc nhóm Manager truy cập Internet không hạn chế 4. Tạo rule cho phép các user thuộc nhóm Staff chỉ được phép truy cập 1 số trang web trong giờ hành chánh 5. Tạo rule cho phép các user thuộc nhóm Staff được truy cập web trong giờ giải lao ngoại trừ trang ngoisao.net 6. Tạo rule cho phép user có thể kết nối mail yahoo bằng Outlook Express 7. Không cho nghe nhạc trực tuyến cấm chat Yahoo Messenger  cấm download file có đuôi .exe 8. Cấm truy cập một số trang web nếu truy cập sẽ tự động chuyển đến trang web cảnh cáo của công ty
II. Chuẩn bị :
Mô hình bài lab như phần 1 bài lab bao gồm 2 máy:        - Máy DC: Windows Server 2003 SP2 hoặc Windows Server  2008                      + Tạo OU HCM. Trong OU HCM tạo 2 group Manager Staff.                      + Trong OU HCM tạo 2 user Man1 Man2 làm thành viên của group Manager                      + Trong OU HCM tạo 2 user Staff1 Staff2 làm thành viên của group Staff        - Máy ISA Server: Windows Server 2003 SP2    III. Thực hiện:
1. Kiểm tra Default Rule
- Mặc định sau khi cài ISA Server 2006 chỉ có 1 access rule tên Default Rule cấm tất cả mọi traffic ra vào


- Tại máy DC log on MSOpenLabAdministrator truy cập vào trang web bất kỳ kiểm tra nhận được thông báo lỗi của ISA Server 


- Vào cmd gõ lệnh nslookup phân giải lần lượt tên 2 trang web sau: www.google.comwww.tuoitre.com.vn kiểm tra phân giải thất bại


2. Tạo rule truy vấn DNS để phân giải tên miền
- Tại máy ISA Server log on MSOpenLabAdministrator mở ISA Server Management  chuột phải Firewall Policy chọn New chọn Access Rule


- Hộp thoại Access Rule Names đặt tên rule là: DNS Query


- Hộp thoại Rule Action chọn Allow


- Hộp thoại Protocols chọn Selected Protocols và nhấn Add


- Trong hộp thoại Add Protocols bung mục Common Protocols chọn DNS nhấn Add


- Nhấn Next


- Hộp thoại Access Rule Sources Add 2 Rule : InternalLocal Host 


- Hộp thoại Access Rule Destinaton Add Rule: External nhấn Next


- Hộp thoại User Sets chọn All Users nhấn Next


- Hộp thoại Completing the New Access Rule Wizard   kiểm tra lại thông tin về Rule lần cuối sau đó nhấn Finish

 
- Nhấn chọn Apply Ok 


Lưu ý: Sau mỗi lần tạo rule phải chọn Apply để rule có hiệu lực
3. Tạo rule cho phép các user thuộc nhóm Manager truy cập Internet không hạn chế
a. Tạo Element để định nghĩa nhóm Manager và Staff - Trong cửa sổ ISA Server Management tại cửa sổ thứ 3 chọn tab Toolbox bung mục Users chọn New


- Hộp thoại User set name đặt tên là Manager


- Hộp thoại Users nhấn Add chọn Windows users and groups...


- Add 2 users Man1Man2  vào hộp thoại Users


- Trong hộp thoại Completing chọn Finish  


- Nhấn Apply


-  Tương tự bạn tạo thêm nhóm là Staff-  Hộp thoại Users Add 2 user Staff1Staff2 chọn Next


-   Hộp thoại Completing the New User Set Wizard  chọn Finish


b Tạo Access Rule: - Chuột phải Firewall Policy chọn New chọn Access Rule


- Hộp thoại Access Rule Names đặt tên rule là: Allow Manager - Full Access


- Hộp thoại Rule Action chọn Allow


- Hộp thoại Protocols chọn All outbound traffic


- Hộp thoại Access Rule Sources  add Internal chọn Next 


- Hộp thoại Access Rule Destinaton add External chọn Next


- Hộp thoại User Sets remove group All Users và add group Manager vào chọn Next


- Hộp thoại Completing the New Access Rule Wizard chọn Finish


- Nhấn chọn Apply  chọn OK 


-  Trên máy DC log on MSOpenLabMan1 truy cập trang web: http://vnexpress.net và http://www.google.com.vn kiểm tra truy cập thành công
4. Tạo rule cho phép các user thuộc nhóm Staff chỉ được phép truy cập 1 số trang web trong giờ hành chánh a. Tạo Schedule Element - Trong cửa sổ ISA Server Management  chọn Firewall Policy qua cửa sổ thứ 3 tại tab Toolbox bung mục Schedules chọn New


- Trong ô Name nhập tên Work Time. Bên dưới chọn từ (7h - 11h) và từ (1h - 5h) 


- Tương tự tạo thêm 1 schedule là Rest Time với thời gian là từ 11h - 1h


b. Tạo Element URL Sets
- Trong cửa sổ ISA Server Management  chọn Firewall Policy qua cửa sổ thứ 3 tại tab Toolbox bung mục Network Objects nhấn New chọn URL Set


- Trong hộp thoại New URL Set. Ô Name  nhập tên: Restrict Web add các trang web mà bạn muốn cấm (Vd:http://ngoisao.net ) chọn OK


-  Tương tự bạn tạo thêm URL Set là: Allow Web và add những trang web được phép truy cập vào


c. Tạo Access Rule:

- Chuột phải Firewall Policy chọn New chọn Access Rule


- Hộp thoại Access Rule Names đặt tên rule là: Allow Staff on Work Time


- Hộp thoại Rule Action chọn Allow


- Hộp thoại Protocols chọn Selected Protocols và nhấn Add


- Trong hộp thoại Add Protocols bung mục Common Protocols chọn HTTP và HTTPS nhấn Add


- Nhấn Next


-
Hộp thoại Access Rule Sources add  Internal 


- Hộp thoại Access Rule Destinaton nhấn Add


- Bung URL Sets chọn Allow Web


- Nhấn Next


- Hộp thoại User Sets remove group All Users add group Staff


- Hộp thoại Completing the New Access Rule Wizard nhấn Finish


- Chuột phải lên Rule Allow Staff on Work Time chọn Properties


- Qua Tab Schedule trong khung schedule  chọn là Work Time Nhấn OK


- Trên máy DC log on MSOPenLabStaff1 truy cập trang web http://vnexpress.nethttp://www.nhatnghe.com kiểm tra truy cập thành công- Truy cập những trang web khác ví dụ: http://www.google.com kiểm tra không truy cập được


5. Tạo rule cho phép các user thuộc nhóm Staff được truy cập web trong giờ giải lao ngoại trừ trang ngoisao.net
- Trong cửa sổ ISA Server Management chuột phải Firewall Policy chọn New chọn Access Rule

- Hộp thoại Access Rule Names đặt tên rule là: Allow Staff on Rest Time


- Hộp thoại Rule Action chọn Allow
- Hộp thoại Protocols chọn Selected Protocols và nhấn Add


-  Trong hộp thoại Add Protocols bung mục Common Protocols chọn HTTP và HTTPS nhấn Add


- Nhấn Next - Hộp thoại Access Rule Sources add Internal nhấn Next- Hộp thoại Access Rule Destinaton add External nhấn Next


- Hộp thoại User Sets  remove group All Users  add group Staff vào chọn Next 


- Hộp thoại Completing the New Access Rule Wizard  nhấn Finish


- Chuột phải lên rule Allow Staff on Rest Time chọn Properties


- Qua Tab Schedule trong mục Schedule chọn Rest Time


- Qua tab To khung Exceptions nhấn Add


- Bung mục URL Sets chọn Restrict Web


-  Nhấn Apply chọn OK


- Trên máy DC log on user MSOPenLabStaff2 truy cập trang: http://ngoisao.net kiểm tra nhận thông báo lỗi.


- Truy cập những trang web khác (ví dụ: http://www.google.com.vn.) kiểm tra truy cập thành công

  6. Tạo rule cho phép user có thể kết nối mail yahoo bằng Outlook Express
- Trong cửa sổ ISA Server Management chuột phải Firewall Policy chọn New chọn Access Rule


- Hộp thoại Access Rule Names đặt tên rule là: Allow Manager - Full Access


- Hộp thoại Rule Action chọn Allow


- Hộp thoại Protocols chọn Selected Protocol nhấn Add


- Trong hộp thoại Add Protocols bung mục Common Protocols chọn SMTP và POP3 nhấn Add 


-  Nhấn Next


- Hộp thoại Access Rule Sources Aad Internal nhấn Next


- Hộp thoại Access Rule Destinaton add External nhấn Next


- Hộp thoại User Sets bạn chọn All Users


- Hộp thoại Completing the New Access Rule Wizard Finish


- Nhấn chọn Apply nhấn OK


- Log on Man1 trên máy DC vào StartPrograms chọn OutlookExpress
- Trong khung Display Name bạn gõ tên vào. Ví dụ: msopenlab . Nhấn Next


- Trong khung email address điền địa chỉ yahoo của bạn  (Ví dụ: msopenlab@yahoo.com.vn) Nhấn Next


- Trong hộp thoại E-mail Server Names trong khung My incoming mail server bạn chọn là POP3 + Incoming mail: pop.mail.yahoo.com.vn + Outgoing mail: smtp.mail.yahoo.com.vn nhấn Next

- Trong hộp thoại Internet Mail Logon nhập  account password vào (không điền @yahoo.com.vn)


- Tiếp theo vào Tools chọn Accounts


- Qua tab Mail nhấn Properties


- Trong hộp thoại Properties qua tab Advanced. + Trong khung Outgoing mail (SMTP): bạn gõ vào 587 + Trong khung Incoming mail (POP3) bạn gõ vào 995 và đánh dấu check vào ô chọn This server requires a secure connection + Trong khung Delivery đánh dấu check vào Leave a copy of messages on server chọn Apply OK


 - Sau đó nhấn vào biểu tượng Send/Receive bạn sẽ nhận được mail từ yahoo tải về


7. Không cho nhân viên nghe nhạc trực tuyến cấm chat Yahoo Messenger  cấm download file có đuôi .exe
a. Cấm trong giờ hành chánh
- Tại máy ISA Server trong cửa sổ ISA Server Management  chuột phải lên rule Allow Staff on Work Time chọn Configure HTTP- Qua tab Signatures nhấn Add


- Ở khung Name nhập tên: Deny Yahoo Messenger
 
Khung Search in chọn tùy chọn: Request headers
  Khung HTTP Header nhập: Host:
 
Khung Signature nhập: msg.yahoo.com
chọn OK


- Nhấn Apply chọn OK


- Qua tab Methods trong khung Specify the action taken for HTTP methods chọn Block specified methods (allow all others)


- Nhập vào những định dạng file mà bạn muốn cấm ví dụ: .exe 


- Chuột phải vào Allow Staff on Work Time chọn Properties- Qua tab Content Types khung This rule applies to chọn Selected content types - Trong khung Content Types bỏ dấu chọn ô Audio Video (để user không nghe nhạc trực tuyến). Nhấn Apply chọn OK


b. Cấm trong giờ giải lao: Làm tương tự bước a trên rule Allow Staff on Rest Time

c. Kiểm tra:
- Log on Administrator trên máy Client thử Sign in vào Yahoo Messenger bạn sẽ không thể đăng nhập Yahoo được


- Thử truy cập vào trang http://nhacso.net kiểm tra không được nghe nhạc trực tuyến


- Bạn thử download 1 file.exe bất kỳ từ trang web nào đó. (VD: http://bkav.com.vn


- Kiểm tra sẽ thấy download thất bại


8. Cấm truy cập một số trang web nếu truy cập sẽ tự động chuyển đến trang web cảnh báo của công ty
a. Tạo Access Rule cho truy cập từ Internal tới Internal với All Protocol (tương tự như các bước trên)b. Tạo URL Sets : (xem lại phần 4b)
- Add những trang web mà bạn muốn cấm vào Deny Web

  
c. Tạo Access Rule

- Chuột phải Firewall Policy chọn New chọn Access Rule


- Hộp thoại Access Rule Names đặt tên rule là: Deny and Redirect Web


- Hộp thoại Rule Action chọn Deny


- Trong hộp thoại Protocols chọn Selected protocols nhấn Add

 
- Trong hộp thoại Add Protocols bung mục Common Protocols chọn HTTP và HTTPS nhấn Add


- Hộp thoại Access Rule Sources Add Rule: Internal nhấn Next


- Hộp thoại Access Rule Destinaton nhấn Add. 


- Bung mục URL Sets  add Deny Web


- Nhấn Next


- Hộp thoại User Sets chọn All Users


- Hộp thoại Completing the New Access Rule Wizard nhấn Finish


- Move up rule Deny and Redirect Web làm rule số 2   chọn Apply nhấn OK- Chuột phải vào rule Deny and Redirect Web chọn Properties-
Trong hộp thoại Deny and  Redirect Web Properties qua tab Action đánh dấu check vào mục Redirect HTTP requests to this Web Page khung bên dưới nhập vào trang web mà bạn muốn redirect về http://www.msopenlab.com/canhcao.htm (Trong bài viết có hosting sẳn trang web này tại máy DC tham khảo bài viết INTERNET INFORMATION SERVICES (IIS) 7.0)


- Log on user MSOPenLabMan2 trên máy DC truy cập vào trang web bị cấm. VD: http://www.muctim.com.vn  sẽ tự động redirect về trang cảnh báo của công ty

JohnathanHill

JohnathanHill

This is very informative content which should must be shared at essay on time for assignments help. I am sure it will be a useful addition.

muneer ahmed

asad

however just on the understanding that when you money out you need to give the reward back.  nightrush

muneer ahmed

asad

This is a wonderful product, taking into account all the information about it, this type of product that prevents user interest in the site, and you will share more ... good luck. iq option

free fireboy and watergirl

free fireboy and watergirl

Hey buddy if you are addicted to play free online games online on your pc tablet and smartphone their is no any download and registration required to play free fireboy and watergirl game it is one of the best online game here you have to collect the diamonds.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'9412','egju31bs119j4ag8mt03am7ob2','0','Guest','0','54.80.208.105','2018-08-18 21:22:31','/a105912/trien-khai-isa-firewall-cho-he-thong-doanh-nghiep-phan-2-access-rules.html')